วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

หลักสูตรการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เรียน 30 หน่วยกิต สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต ดังนี้ค่ะ

วิชาบังคับ 6 รายวิชา 18 หน่วยกิต
1. EDU 511 เทคโนโลยีทางการศึกษา
2. EDU 512 ปรัชญาและจริยธรรมทางการศึกษา
3. EDU 520 การวิจัยทางการศึกษา
4. EDU 521 การบริหารการศึกษาและการเรียนการสอน
5. EDU 522 การพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศ
6. EDU 523 การบริหารวิชาการและการประกันคุณภาพ

วิชาบังคับเลือก 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต
1. EDU 532 วิชาชีพครู
2. EDU 534 จิตวิทยาการศึกษา
3. EDU 535 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
4. EDU 537 ภาวะผู้นำทางการศึกษา

สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
1. EDU 690 สารนิพนธ์

ขอบคุณทุกส่วนเกี่ยวข้องที่จัดให้มีการเรียนการสอนนี้เกิดขึ้นค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น